VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosť IBAG s.r.o., so sídlom Nám. Ľ. Fullu 1666/15, 01008 Žilina, IČO: 47684631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: S.r.o., vložka č.: 63062/L (ďalej len „VOP“).

Kontaktné údaje predávajúceho:  
mail: info@ibag.sk 
telefón: +421 (0)907 026 704
poštová adresa:
IBAG s.r.o.
Nám. Ľ. Fullu 1666/15
01008 Žilina
 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Fio banka:  IBAN: SK1683300000002100662457
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89, 01179 Žilina odbor výkonu dozoru

tel.: č.: 041/7632 130
fax. č.: 041/7632139


 

  1. Všeobecné ustanovenia

   
  Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

  Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

  Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.ibag.sk (ďalej len „obchod“).

  Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

  Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

  Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho  a  VOP.

  Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

  Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte.

  Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

  - identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

  - kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

  - množstvo objednávaného tovaru;

  - spôsob dodania tovaru (doručenie kuriérom, poštou);

  - platobné podmienky

  - adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho).


   

  1. Objednávka produktu –  uzatvorenie kúpnej zmluvy


  Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

  K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia prijatia objednávky emailom. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho) obsah elektronickej objednávky kupujúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí  týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@ibag.sk.

  Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.
   

         3. Kúpna cena a platobné podmienky


  Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

  Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. Základným platidlom je mena euro.


   

  1. Dodanie produktov


  Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.

  Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Pokiaľ je dostupnosť tovaru uvedeného na stránke internetového obchodu www.ibag.sk ako skladom, dátum odoslania tovaru na adresu kupujúceho je nasledujúci pracovný deň po zadaní objednávky kupujúcim a termín doručenia je platný podľa spôsobu dopravy zvoleného kupujúcim (pošta v rámci SR 1-3 prac. dni po dátume odoslania, pošta v rámci ČR 3-9 prac. dní po dátume odoslania, kuriér DPD v rámci SR nasledujúci pracovný deň po dátume odoslania).

  Pokiaľ produkt nie je skladom u predajcu, je dostupnosť tovaru uvedená v popise tovaru na stránke predajcu (zvyčajne do 17 dní, maximálne však 30 dní). Predávajúci potvrdí dodaciu lehotu kupujúcemu potvrdzovacím mailom po vygenerovaní a prijatí objednávky.

  Ak došlo k zmene dodacej lehoty, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho mailom alebo telefonicky. Predávajúci informuje kupujúceho o odoslaní zásielky na dodaciu adresu kupujúceho mailom a sms správou v deň odoslania tovaru.

  Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

  Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

  Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

  Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

  Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

  Pri osobnom odbere v  prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci   zároveň  povinný  vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu spôsobené pri doprave nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

  Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.
   

  1. Prevzatie produktu

   
  Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.
  Neprevzatím tovaru zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.
  Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.


  Návod na údržbu výrobku:

  1. Výrobok nemáčajte, chráňte pred ostrým slnečným žiarením, ohňom. Nevystavujte kontaktu s kyselinami a chemikáliami. Používajte prípravky na ochranu kožených materiálov pre dlhodobé udržanie lesku a odolnosti.
  2. Akékoľvek ryhy, vzory, či póry na kožených častiach nie sú chybou výrobku, ale svedčia o prírodnom charaktere.
  3. Pri ošetrení je potrebné brať do úvahy farbu použitého materiálu. Čistite vlhkou handričkou a vhodným prípravkom.
  4. Výrobok má obmedzenú nosnosť, nepreťažujte ho.


   

  1. Prepravné a spôsoby platby

   
  Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto sú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom  a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

  Spôsob doručenia objednaného tovaru:                      Cena v € s DPH
  Slovenskou poštou (platba vopred na účet)                           2,70 €
  Slovenskou poštou (platba na dobierku pri prevzatí)           3,30 €
  Slovenskou poštou ZDARMA (pri nákupe nad 66,00 Eur)    0,00 €
  Kuriérom DPD (platba vopred na účet)                                   3,80 €
  Kuriérom DPD (platba na dobierku pri prevzatí)                   4,80 €
  Kuriérom DPD ZDARMA (pri nákupe nad 66,00 Eur)            0,00 €
  Osobné doručenie v rámci Žiliny                                              1,00 €
  Českou poštou ( platba vopred na účet - platí pre ČR)         8,00 €
  Českou poštou ( platbe na dobierku - platí pre ČR)               8,20 €


  Spôsoby platby:
  - platba vopred na účet predávajúceho (tovar je odoslaný po pripísaní sumy na účet predávajúceho)
  platba na dobierku (pri prevzatí tovaru na pošte alebo kuriérovi)
  - platba vopred cez systém PAYPAL


   

           7. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy
  Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy, formou listu zaslaného poštou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP alebo elektronicky na email info@ibag.sk. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

  Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

  Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

  V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

  V prípade odstúpenia od zmluvy a už zaplatenej platby vopred na účet predávajúceho kupujúcim pred samotným dodaním tovaru, sa predávajúci  zaväzuje do 14 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.

  Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.
   

  Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa tohto článku sú nasledovné:

  adresa:  IBAG s.r.o., Nám. Ľ. Fullu 1666/15, 01008 Žilina

  telefónne číslo: 0907026704

  email: info@ibag.sk


  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena a podmienky  u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe a to telefonicky alebo mailom.


  FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  (pre stiahnutie súboru klikni na link)
   
  1. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie


  Predávajúci nezodpovedá za vady ak tieto sú spôsobené nekvalitnými údajmi dodanými kupujúcim. Nekvalitnými údajmi kupujúceho sú myslené: chybne alebo neúplne zadané meno a priezvisko / meno firmy, chybne alebo neúplne zadaná dodacia adresa, chybný alebo neúplný telefonický a mailový kontakt. Pri poskytnutí nekvalitných podkladov kupujúcim, predávajúci nezodpovedá za prípadné znemožnenie doručenia zásielky na adresu kupujúceho (zlá alebo neúplná adresa doručenia, zlý alebo neúplný tel. kontakt) alebo za prípadné zlyhanie komunikácie so zákazníkom (zlá alebo neúplná emailová adresa a telefonický kontakt). Pri doručovaní zásielky kuriérom je správny telefonický kontakt nutnosťou.
  Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení,  ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.

  V prípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.

  Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho a je 24 mesiacov.

  Ku každému tovaru zakúpenému v elektronickom obchode www.ibag.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra ,ktorá slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list).

  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný a vrátený predávajúcemu. Náklady spojené s vrátením produktu s vadou predávajúcemu znáša kupujúci.

  Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky / poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania / prijatia písomnej reklamácie.

  Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

  Záruka sa vzťahuje na:

  výrobné chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby. Výrobnou chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby.


  Záruka sa nevzťahuje na:

  - vzhľadové a funkčné zmeny tovaru i ich súčastí majúce svoj pôvod  v opotrebení behom záručnej doby

  - opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania či skladovania

  - opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby

  - mechanické poškodenie tovaru

  - poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok

  - tovar, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou


  REKLAMAČNÝ LIST – FORMULÁR

  (pre stiahnutie súboru klikni na link)


  Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@ibag.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

   

  1. Ochrana osobných údajov a súkromia

  Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.


   

  1. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

   
  Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej staroslivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné. V takomto  prípade, sú zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.
  Recenzie výrobkov - vyhradzujeme si právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti. Všetky recenzie a hodnotenia budú zverejnené až po odsúhlasení administrátorom systému.


   

  1. Záverečné ustanovenia

   
  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  Kupujúci zaslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

  Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti IBAG s.r.o.


  Znenie VOP je účinné od 17.5.2016


   

   

   Posledně navštívené
  Zatím jste nenavšívili žádný článek / produkt.